Handelsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER

FOR
Dæk & Hjul v/ Thomas Klimm Hemmingsen

1. Anvendelsesområde

1.1
Følgende forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået imellem Dæk & Hjul og en Kunde.

1.2
Ved telefonisk bestilling henviser Dæk & Hjul, til disse forretningsbetingelser. Når Dæk & Hjul har gjort opmærksom på forretningsbetingelserne, er det Kundens ansvar at gøre sig bekendt med disse.

1.3
Det er forretningsbetingelserne på tidspunktet for Aftalens indgåelse der er gældende igennem hele aftaleforholdet. Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med de forretningsbetingelser, som er gældende på tidspunktet for Aftalens underskrift. De til enhver tid, gældende forretningsbetingelser for Dæk & Hjul, er tilgængelige på Dæk & Hjuls hjemmeside.

1.4
Der kan ikke ske fravigelse af de gældende forretningsbetingelser, medmindre at dette er sket på skrift og udtrykkeligt accepteret på skrift af Dæk & Hjul.

2. Aftalegrundlag

2.1

Det samlede aftalegrundlag udgøres af, af disse forretningsbetingelser, Dæk & Hjuls afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse (hvis en sådan er fremsendt), samt ydelsesbeskrivelserne der fremgår på Dæk & Hjuls hjemmeside.

2.2
Hvis Kundens indkøbsbetingelser, ordre eller tilbudsbekræftelse afviger fra Dæk & Hjuls ordre, tilbud eller forretningsbetingelser, er dette ikke bindende for Dæk & Hjul, medmindre det er udtrykkeligt aftalt på skrift jf. pkt. 1.4.

2.3
Ved uoverensstemmelse imellem af tilbud eller ordre afgivet af Dæk & Hjul og Dæk & Hjuls egne forretningsbetingelser har tilbuddet eller ordren kun forrang, såfremt at Dæk & Hjul skriftligt klargør at dette er hensigten jf. pkt. 1.4.

3. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

3.1
Dæk & Hjuls tilbud er gældende i 7 dage fra den dato, tilbuddet afgives, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Tilbud er vejledende og kan til enhver tid tilbagekaldes af Dæk & Hjul. Der tages forbehold for tastefejl og regnefejl, ved afgivelse af tilbud.

3.2
Ved accept af tilbud eller ordrebekræftelse, forpligter kunden sig til køb af produkt eller ydelse. Dæk & Hjul forpligter sig til levering af produkt eller ydelse.

3.3
Kunden kan ikke ændre eller aflyse en afgivet ordre uden Dæk & Hjuls accept. Såfremt der er tale om dæk, der bestilles og hjemtages fra udlandet, så er Dæk & Hjul berettiget til at opkræve forudbetaling.

3.4
Hvis kunden ønsker at en ydelse skal indeholde mere eller andet end, det der fremgår af ydelsesbeskrivelserne på hjemmesiden, skal dette aftales udtrykkeligt.

4. Pris og betaling

4.1
Prisen for produkter, reservedele og ydelser følger Dæk & Hjul’ gældende prisliste på det tidspunkt, hvor ydelsen aftales.

4.2
Betaling af fakturaer skal ske, samme dag som arbejdet udføres, medmindre andet er aftalt.

4.3
Ved kundens forsinkede betaling af fakturaen tillægges rente på 2% pr. måned.

4.4
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller ydelser har Dæk & Hjul ud over rente efter pkt. 4.3 ret til at:

(i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller ydelser, som forsinkelsen vedrører,

(ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller

(iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5. Levering og risikoovergang

5.1
Dæk & Hjul leverer produkter og ydelser, på den aftalte adresse og det aftalte tidspunkt. Dæk & Hjul er berettiget til at levere før tid, såfremt Dæk & Hjul giver besked herom.

5.2
Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og udførte ydelser uden ugrundet ophold. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Dæk & Hjul.

5.3
Hvis Dæk & Hjul forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Dæk & Hjul kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Dæk & Hjul forsinkelse berettiger ikke Kunden til annullation af ordren eller erstatning medmindre dette er aftalt.

5.4
Risikoen for varen overgår ved leverancens afhentning. Er der aftalt levering, overgår risikoen på leveringstidspunktet. Er der aftalt levering, overgår risikoen ligeledes ved levering, uanset om Kunden er til stede på leveringstidspunktet/stedet.

5.5
Ved reparationer, hjulskifte mm. tages der forbehold for at området hvorpå ydelsen er udført, kan bære præg af ydelsen.

6. Tilgængelighed

6.1
Ved bestilling af en ydelse hos Dæk & Hjul, forpligter Kunden sig til at være tilgængelig på det aftalte tidspunkt og den aftalte adresse. Ligeledes forpligter kunden sig til at køretøjet er tilgængeligt, i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelserne på hjemmesiden.

6.2
Såfremt at Kunden ikke har gjort køretøjet tilstrækkeligt tilgængelig og ikke selv er tilgængelig på det aftalte tidspunkt, vil ydelsen ikke blive udført, men Dæk & Hjul er stadig berettiget til at fakturere Kunden.

6.3
Såfremt at ydelsen indebærer at der skal bruges nøgle, skal denne stilles til rådighed for Dæk & Hjul. Hvis der med Kunden er aftalt, at nøglen skal henlægges et sted eller hos nogen, er Dæk & Hjul ikke ansvarlig for nøglen, efter at Dæk & Hjul ikke længere er i besiddelse.

7. Reklamation

7.1
Kunden skal ved opdagelse af fejl og mangler reklamere straks og uden ugrundet ophold.

7.2
Dæk og Hjul er berettiget til selv at afhjælpe eventuelle fejl og mangler. Dette skal ske inden for rimelig tid og efter aftale med Kunden.

8. Ansvar

8.1
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

8.2
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Dæk & Hjul ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure forholdet består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Dæk & Hjul kontrol, og som Dæk & Hjul ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, pandemier, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8.3
Såfremt Dæk & Hjul har aftalt opbevaring af Kundens hjul, så sker dette på Kunden eget ansvar, ligesom Kunden er forpligtet til at sørge for, at Kundens kaskoforsikring dækker opbevaringen.

8.4
Dæk & Hjul er ikke ansvarlige for følgeskader eller indirekte tab. Dæk & Hjul’ ansvar er begrænset til en pris, som tilbuddet lyder på ekskl. moms.

9. Fortrolighed og Persondata

9.1
Kunden accepterer Dæk & Hjuls privatlivspolitik.

9.2
I de tilfælde Dæk & Hjul kommer i besiddelse af Kundens persondata, garanterer Dæk & Hjul at oplysningerne opbevares og behandles fortroligt i henhold til reglerne og principperne i Persondataforordningen 2016/679 og databeskyttelsesloven.

10. Lovvalg og værneting

10.1
Aftalen er underlagt dansk ret og med Københavns Byret som værneting.